Yerel Yönetimler Programı

 T.C

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL                                                           

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
101 İşletme Bilimine Giriş 2 0 2 3
111 Yönetim Bilimi 2 0 2 3
105 Genel Matematik 3 0 3 4
107 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 4
195 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4
113 Toplum Bilimine Giriş 2 0 2 3
115 Yerel Yönetimler Mevzuatı 3 0 3 4
191 Türk Dili-I 2 0 2 2
197 İngilizce-I 3 0 3 3

DERS İÇERİKLERİ

00101 İşletme Bilimine Giriş 2 0 2

İşletmenin Tanımı ve Temel Kavramlar, İşletmenin Çevresi İle İlişkileri, İşletmenin Toplumsal Sorumlulukları, İş Ahlakı, Stratejik İşletme Yönetimi, Planlama, Örgütleme, Koordinasyon, Kontrol, Liderlik, İşletme Türleri, İşletmeler Arası Stratejik Ortaklıklar, Global İşletmecilik ve Stratejiler, Girişimcilik.

İşletme Fonksiyonları, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Motivasyon, Ürün ve Üretim Yönetimi, Pazarlama, Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması, Dağıtım ve Dağıtım Kanalları, Tutundurulma, Yönetimde Teknoloji Kullanımı, İşletmelerde Muhasebe ve Finansman.

00111 Yönetim Bilimi 2 0 2

Yönetim Biliminin Tanımı ve Özellikleri, Planlama, Örgütlenme, Yönetme, Denetleme, Sistem Yaklaşımı, Kriz Yönetimi Bürokrasi İdari Reform Kamu Yönetiminde Değişim Yeni Kamu Yönetimi Düşüncesi Yönetişim Küreselleşme, Yerelleşme ve Kamu Yönetimi

00105 Genel Matematik 3 0 3

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, İntegral

00107 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2

Genel Hukuk Kavramları, Hukukun Kollara Ayrılması Kamu ve Özel Hukuku, Hukukun Temel Kaynakları, Yasalar ve Özellikleri ve Yasaların Nasıl Yapıldığı, Hak Kavramı Hakkı Oluşturan Mallar ve Hakkın Türleri, Salt ve Göreli Hakları, Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler, Hukuki Eylem ve İşlemler, Hakların Edinilmesi ve İyiniyet Kuralları, Hakların Yitirilmesi Hakların Korunması ve İspat Yükü.

00195 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3

Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Bir İşletim Sistemi Kullanımı, Yan Birimleri Kullanma, Bilgisayar Yazılımı, Uygulama Yazılımlarına Giriş, Kelime İşlemciler ve Raporlama, Tablolama Paketleri, Bilgisayarlı Sunum Paketleri, veri Tabanları, Bir veri Tabanı Paketini Kullanımı, veri İletişimi ve Bilgisayara Ağları, Elektronik Posta Kullanımı.

00113 Toplum Bilimine Giriş 2 0 2

Toplum Bilimine Giriş, Toplum Biliminin Temel Kavramları, Sosyolojik Araştırma Yöntemleri, Kültür ve Sosyal Yapı, Demografik Yapı, Sosyal İlişkiler, Sosyalleşme, Toplumsal Kurumlar ve İnsan Davranışının Toplumsal Temelleri, Eğitim ve İletişim, İş ve Ekonomik Yaşam, Hükümet ve Politik Güç.

00115 Yerel Yönetimler Mevzuatı 3 0 3

Mahalli İdarelerin Tarihçesi, Türkiye’nin Genel İdari Yapısı, Türkiyede Yerinden Yönetim Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Köyler, Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Bucak Yönetimi, İller Bankası, Merkezi İdarenin ve Taşra Uzantısının Yerinden Yönetim Kuruluşları Üzerindeki vesayet Denetimi.

00191 Türk Dili I 2 0 2

Dil, Kültür, Lehçe, Şive, Ağız, Kaynak Bakımından Diller, Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Türkçe Kökenli Kelimeleri Tanıma Yolları, Dil Yanlışları.

00197 İngilizce    I 3 0 3

Zamanlar, Bağlaçlar Fiiller, Ekler, Çekim Ekleri, Soru ve Cevap Türleri, Metin Diyalog Çalışması

II. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
102 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2 3
104 Anayasa Hukuku 2 0 2 3
120 Zabıta Hizmetleri 2 0 2 3
108 Kamu Maliyesi 3 0 3 3
112 İstatistik 3 0 3 4
114 Bilgisayarlı Büro Yönetimi 2 2 3 6
116 Genel İktisat 2 0 2 3
192 Türk Dili-II 2 0 2 2
198 İngilizce-II 3 0 3 3

DERS İÇERİKLERİ

00102 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2

            Politikanın Anlamı ve Nitelikleri, Politika Bilimi, Politika Bilimi Açısından Devlet (Devletin Kökeni ve Doğusu, Devlet Kavramı Üzerindeki Değişik Anlayışlar, Devletin Kişiliği Sorunu), Siyasal İktidar (Siyasal İktidarın Belirlenmesi, Siyasal İktidar ve Egemenlik), Siyasal İktidarın Meşruluk Temeli (Klasik Meşruluk Teorileri, Siyasal İktidarın Meşruluk Temellerine Göre Sınıflandırılması), Sosyal Tabakalaşma ve Siyasal İktidar (Marksist Sınıf Anlayışı, Sınıf ve Statü, Sınıf ve İktidar İlişkisi), Politikanın Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması (Klasik Elit Teorileri, Yeni Elit Teorileri, Marksist Düşünce ve Sistemde Elit Kavramı), Siyasal Katılma (Siyasal Katılmanın Boyutları, Siyasal Katılmada Farklı Davranışlar, Depolitizasyon Kavramı, Siyasal Rejimler ve Siyasal Katılma), Kamuoyu, Siyasal Partiler (Siyasal Partilerin Fonksiyonları, Tipolojisi, Siyasal Parti Sistemleri) ve Baskı Grupları (Baskı Grupları ve Siyasal Partiler, Baskı Gruplarının Değişik Tipleri, Etkileme ve Baskı Yöntemleri, Baskı Gruplarının Siyasal Rolü).

00104 Anayasa Hukuku 2 0 2

“Genel Esaslar” Başlığı Altında, Anayasa ve Anayasa Hukuku, Anayasa ve Devlet, Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasinin Uygulandığı Rejimler, Demokrasinin Temel İlkeleri, Egemenliğin Kullanılması, Güçler Ayrılığı, Siyasal Partiler, Seçimler. “Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri“ Başlığı Altında, Osmanlı Devleti’nin Özellikleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Kurtuluş Savaşı Dönemi ve 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 12 Eylül Rejimi. “1982 Anayasası’na Göre Devlet Sistemi“ Başlığı Altında 1982 Anayasası Maddeleri De İncelenerek Anayasanın Temel İlkeleri, Yasama, Yürütme, Yasama İle Yürütme Arasındaki İlişkiler, Yargı.

00120 Zabıta Hizmetleri 2 0 2

Zabıtanın Tanımı, Çeşitleri.  Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri  İdari Para Cezaları Para Cezalarının Tespiti ve Uygulaması  Belediye Ceza Yetkileri Dışında Kalan Konular   Cezalarla İlgili Yargı Kararları Belediye Zabıtası Tutanakları  Tutanak Çeşitleri ve Örnekleri   Belediye Zabıtasını İlgilendiren Mevzuat  Belediye Zabıtasıyla İlgili Yargı Kararları   Belediye Zabıtasının Görevleri   Belediye Zabıtasının Sorumlulukları   Belediye Zabıtasıyla İlgili Kanunlar Belediye Zabıtasıyla İlgili Çeşitli Uygulamalar.

00108 Kamu Maliyesi 3 0 3

Devletin Ekonomik Sorunu, Devletin Ekonomideki Rolü, Devlet Faaliyetlerinin Optimal Düzeyi ve Kamusal Mal ve Hizmetler, Kamu Harcamaları, Etkileri, Bütçe İşlevleri, Bütçe Süresi, Kamu Gelirleri, vergileme; İlkeleri, Tekniği, Sınıflandırılması, Yükü, Baskısı, Harcamalar Üzerinden Alınan vergiler, Mahalli İdareler Maliyesi, Kamu Borçları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri.

00112 İstatistik 3 0 3

Grafiksel ve Tablosal Yaklaşımlarla veri Özetleme, Pozisyon ve Varyans Ölçümleri, İndeks Numaraları, Basit Doğrusal Regresyon, Dönemsel, Dairesel ve Düzensiz Değişimleri De İçeren Zaman Serilerinin Analizi, Olasılığın Temel Esasları, Ağaç Diyagramları, Permutasyon ve Kombinasyon Konuları ve Bunların Bilgisayar Uygulamaları Kapsanmaktadır

00114 Bilgisayarlı Büro Yönetimi 2 2 3

Kelime İşlem Programı, Çalışma Tablosu Hazırlama, Internet ve Elektronik Posta, Bordro Hazırlama, Evrak Kayıt ve Dağıtım, Resmi Yazışma Kuralları.

00116 Genel İktisat 2 0 2

Giriş. Arz ve Talep: Piyasalar Nasıl Çalışır? Arz ve Talep: Piyasalar ve Refah. Uygulama: vergilemenin Maliyeti. Uygulama: Uluslararası Ticaret. Kamu Sektörü Ekonomisi. Firma Davranışı ve Endüstrinin Organizasyonu. Rekabetçi Piyasalarda Firmalar. Monopol. Oligopol. Monopollü Rekabet.

00192 Türk Dili II 2 0 2

İmla Kuralları, Soru Ekleri, Büyük Harflerin Kullanılışı, Konu, Özelliklerine Göre Konu Türleri, Konuya Bakış Açısı, Konu Seçimi, Konu Maddesi, Konu Sınıflandırması, Ana Fikir, Plan ve Çeşitleri, Anlatım ve Özellikleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım Kaynakları, Makale ve Planlaması, İlmi Araştırma Yazıları ve Planları, Araştırma Kaynakları, Sempozyum, Nutuk, Cümle ve Cümle Çeşitleri.

00198 İngilizce    II 3 0 3

Edatlar, Sıfatlar, Sıfat Çekimleri, Sıfatların Dereceleri, Cümle Çeşitleri, 30 Sayfalık İngilizce Derginin Türkçe ’Ye Çevirisi.

III. YARIYIL                                                            

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
201 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 3
203 Yönetim Hukuku 2 0 2 3
205 Muhasebe-I 2 0 2 3
207 Yerel Yönetimler 3 0 3 4
209 Yerel Yönetim Maliyesi 2 0 2 3
211 Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 3 3
213 İş Hukuku 2 0 2 3
219 Belediye Hizmetleri 2 0 2 3
221 Dosyalama ve Arşivleme 2 0 2 3
291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I 2 0 2 2

DERS İÇERİKLERİ

00201 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2

Personel Yönetimi ve Çalışan İlişkileri, İşe Alım ve Eğitim, İşveren- Çalışan İlişkileri, Ücretlendirme ve Ek Ödenekler ve İş Değerleme Kavramları Bu Dersin Kapsamında İşlenecektir.

00203 Yönetim Hukuku 2 0 2

İdare Organı (Organik Anlamda İdare), İdare Organının Yasama Organından Ayrılması, İdare Organının Yargı Organından Ayrılması, İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması, İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare), Maddî Kriter, Maddî Kriterin Eleştirisi, Şeklî veya Organik Kriter, İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması, İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması, İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması, İdarî Fonksiyonun Özellikleri

00205 Muhasebe I 2 0 2

İşletme ve Muhasebe, Muhasebenin Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Düzenleme, Hesabın Tanımı, Şekli, Hesapların İşleyiş Kuralları, Aktif ve Pasif Hesapları, Yevmiye Defterinin Tanımı, Şekli, İşlenmesi ve Defteri Kebire Aktarılması, Mizanın Tanımı Şekli ve Türleri, Tekdüzen Hesap Planı, Varlık Hesapları ve İşleyişi, Kaynak Hesapları, Gelir ve Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Alınması.

00207 Yerel Yönetimler 3 0 3

Mahalli İdarelerin Tarihçesi, Türkiye’nin Genel İdari Yapısı, Türkiye’de Yerinden Yönetim Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Köyler, Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Bucak Yönetimi, İller Bankası, Merkezi İdarenin ve Taşra Uzantısının Yerinden Yönetim Kuruluşları Üzerindeki vesayet Denetimi.

00209 Yerel Yönetim Maliyesi 2 0 2

Mahalli İdarelerin Varoluş Nedenleri. Mahalli İdareler Teorisi. Yerel Nitelikteki Kamusal Mallar ve İktisadi Refah. Merkezi İdare İle Mahalli İdare Arasındaki İlişkiler. İdareler Arası Hizmet Bölüşümü. İdareler Arası Gelir Paylaşımı. Büyük Kentlerin Sorunlarının Çözümünde Mahalli İdarelerin Rolü. Dünyada ve Türkiye’de Mahalli İdareler. İller Bankası İle Mahalli İdareler Arasındaki İlişkiler. Mahalli İdarelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri.

00211 Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 3

Kentleşme; Kentleşmenin Nedenleri; Kent Planlaması; Konut (Mesken) Politikası; Gecekondu; Büyükşehir (Metropolitan Alan); Büyükşehir Alanının Planlanması; Büyükşehir Yönetimi ve Büyükşehir Alanında Yürütülen Kamu Hizmetleri; Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi; Çevre Kentleşme; Çevre ve Çevre Sorunları; Çevre Kirliliği ve Çeşitleri; Çevrenin Korunması.

00213 İş Hukuku 2 0 2

İş Hukukunun Kaynakları ve İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesinin Yapılması, Türleri, Tarafların Borçları, Sona Ermesi (Fesih) ve Sonuçları Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Yıllık İzin, Ücretler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sendikacılık ve Sendikacılığın Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi Sendikaların Yapısı, Özellikleri, Türleri Sendika Üyeliği, Üyelerin Yükümlülükleri Sendikaların İşleyişi ve İdari ve Mali Yapıları Toplu İş Sözleşmesi, Yapılış Süreci, Tarafları, Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları Grev ve Lokavt Kavramları, Yasal ve Yasadışı Grev-Lokavt  Uygulamaları Sosyal Güvenlik Hukuku, Kavramlar, Temel Hükümler, Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri.

00219 Belediye Hizmetleri 2 0 2

Belediye Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediye Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar. Belediye Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediyelerle İlgili Uygulamaların Tanıtımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.

Belediyelerin Fen İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediyelerin Fen İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediyelerin Temizlik İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar. Belediyelerin Temizlik İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.

Belediyelerin Bayındırlık İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar Belediyelerin Bayındırlık İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar. Belediyelerin Kültür İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediyelerin Sağlık İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.  Belediyelerin Sağlık İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı İlgili Mevzuat ve Uygulamalar. Belediyelerin Ulaşım İşleriyle İlgili İşlemlerinin Anlatımı.

0221 Dosyalama ve Arşivleme 2 0 2

Resmi Yazışmaların Önemi ve Gerekliliği Türk İdari Yapısında Resmi Yazışmalara İlişkin Kodlama Sistemi Resmi Yazışmaların Kayıt Altına Alınması Resmi Yazışmaların Ayırımı Yazıların Havalesi Yazışmaların Konularına Göre Ayırımı Yazışmaların Dosyalanması ve Dosya Ayırımına İlişkin Temel Kurallar Yazışmaların Dosyalanması ve Dosya Ayırımına İlişkin Temel Kurallar Yazışmaların Dosyalanması ve Dosya Ayırımına İlişkin Temel Kurallar Yazışmaların Dosyalanması Yılsonu Dosyalama İşlemleri Dosyaların Arşivlenmesi Dosyaların Arşivlenme İşlemleri Arşiv Düzenlenmesi.

00291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2

İnkılabın Tanımı, İnkılabın Aşamaları, İnkılabın Unsurları, İsyan ve Unsurları, İhtilal ve Islahat Nedir? Sosyal Değişimi İfade Eden Kavramlar(Tekâmül, Tarih), Türk İnkılabının Stratejileri, Atatürk İnkılaplarının Özellikleri, Osmanlının Çöküşü ve İç ve Dış Sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun Yenileşme Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğunun Sanayileşme Teşebbüsleri ve Başarıya Ulaşılamamasının Sebepleri, Tanzimat’ın İlanı, Maddeleri, Getirdiği Yenilikler ve Sonuçları, Islahat Fermanı, Nedenleri, Maddeleri ve Sonuçları, Avrupa Emperyalizminin Osmanlı Devletine Giriş Vasıtaları, Islahat Fermanının ve Tanzimatın Karşılaştırılması, Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlının Savaşa Girme Sebebi, Cepheler (Çanakkale, Kafkas), I. Dünya Savaşının Sonuçları ve Osmanlıya Olan Etkisi.

IV. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
220 Ruhsat ve Denetim İşleri 2 0 2 3
222 Kamu Personel Yönetimi 2 0 2 3
206 Muhasebe-II 2 0 2 4
224 İmar Mevzuatı ve Denetim 3 1 4 4
210 Halkla İlişkiler 2 0 2 2
212 Türkiye’nin Yönetim Yapısı 2 0 2 3
214 Yatırım Projeleri 2 0 2 3
216 Türkiye Ekonomisi 2 0 2 3
218 Kriz Yönetimi 3 0 3 3
292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II 2 0 2 2

DERS İÇERİKLERİ

00220 Ruhsat ve Denetim işleri 2 0 2

I. II. ve III. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin Tanımları, Sınıflandırılması ve Bu Kapsama Giren İşletmeler.   Gıda İşletmeleri, Sınıflandırılması ve Bu Kapsama Giren İşletmeler  Umuma Açık Dinlenme ve Eğlence Yerlerinin Tanımı, Sınıflandırılması ve Bu Kapsama Giren İşletmeler   Yerel Yönetimlerin Ruhsat İşleri ve İşlemleri İle İlgili Mevzuat ve Son Yasal Değişiklerle, Yerel Yönetimlerin Bu Süreçteki Rolleri.  Gıda İşletmelerinin Denetimi ve Ruhsatlandırılması Süreci. Umuma Açık Dinlenme ve Eğlence Yerlerinin Denetim ve Ruhsatlandırılması Süreci.  Yapıların Denetimi Kavramı ve İnşaat Ruhsatlandırma Süreci. Yapı ve İskan Ruhsatı Konusunda Yerel Yönetimlerin Rolü İlgili Mevzuat

Belediye Zabıtası İle Denetimlere Katılma.  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun İncelenmesi. İlgili Mevzuat  3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve Yönetmeliğin İncelenmesi. İlgili Mevzuat   5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanununun İncelenmesi İlgili Mevzuat  1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin İncelenmesi. İlgili Mevzuat Genel Olarak Yerel Yönetimlerin Ruhsat İşleri ve İşlemleri Hakkında Bilgi verme.   I. Iı. ve Iıı. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin Tanımları, Sınıflandırılması ve Bu Kapsama Giren İşletmeler. Gıda İşletmeleri, Sınıflandırılması ve Bu Kapsama Giren İşletmeler

00222 Kamu Personel Yönetimi 2 0 2

Personel Yönetimi ve Kamu Personeli Kamu Personelinin Tarihsel Gelişimi, Anglo-Amerikan ve Kara Avrupası Sistemleri İle; Osmanlı Devleti Personel Yönetimi Kayırma ve Liyakat Sistemleri Kadro ve Kariyer Sistemleri Türkiye’de Kamu Personel Yönetiminin Dayandığı İlkeler  Türk Kamu Personel Yönetiminin Temel Kurumsal Yapısı.

Kamu Personel Yönetiminin Dayandığı Hukuksal Düzenlemeler  Türk Kamu Personel Yönetiminin İşleyişi Kamu Personel Sisteminde Dönüşüm  Performans, Norm Kadro, Sözleşmeli ve Geçici Personel  Sosyal Politika Açısından Personel Yönetimindeki Farklılaşmanın Sonuçları Türk Kamu Personel Sistemine İlişkin Mevzuat.

00206 Muhasebe II 2 0 2

İşletme ve Muhasebe, Muhasebenin Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Düzenleme, Hesabın Tanımı, Şekli, Hesapların İşleyiş Kuralları, Aktif ve Pasif Hesapları, Yevmiye Defterinin Tanımı, Şekli, İşlenmesi ve Defteri Kebire Aktarılması, Mizanın Tanımı Şekli ve Türleri, Tekdüzen Hesap Planı, Varlık Hesapları ve İşleyişi, Kaynak Hesapları, Gelir ve Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Alınması.

00224 İmar Mevzuatı ve Denetim 3 1 4

Özel Hukuk, Kamu Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku  Anayasadaki Mesleki Hükümlerin İncelenmesi İmar Yasası; Amaç, Kapsam, Tanımlar  Planlama Kademeleri, Hâlihazır Harita ve İmar Planları  Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konması, İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık Hali, Kamuya Ait Gayrimenkuller İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler, İrtifak Hakları İfraz, Tevhid, Tescil ve Şüyuun İzalesi, Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar. Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Yapı ve Yapı İle İlgili Esaslar Taşınmaza Bağlı İrtifak Haklarında Özel Kurumlar, Mülkiyet İmar İlişkileri, Miras Hukuku.

00210 Halkla İlişkiler 2 0 2

Kamuoyu, Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle Kavramlarının Gelişimi ve Oluşumu, Halkla İlişkiler Nedir? Ne Değildir? Halkla İlişkilerin Temel Öğesi Olarak İletişim, Halkla İlişkilerin Davranışsal Boyutu, Mahalli İdarelerde Halkla İlişkilerin Önemi, Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki, Halkla İlişkiler Çalışmalarında Temel Aşamalar ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Halkla İlişkilerde Kullanılacak Araçlar ve Teknikler, Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler.

00212 Türkiye’nin Yönetim Yapısı 2 0 2

 Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı. Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri, Yönetimin İşleyişi, Yönetimin İşleyişi (Devam), Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler, Türk Kamu Yönetiminin Yönetsel Yapısının Genel Görünümü, Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı (Cumhurbaşkanlığı)  Başbakanlık ve Bakanlıklar, Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar. Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı, Yerel Yönetim Kuruluşları, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (Devam) , Yönetimin Denetlenmesi

00214 Yatırım Projeleri 2 0 2

Temel Bilgiler; Tanımlar, Mali Tabloların Sınırları, Mali Analiz Türleri, Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu; Net İşletme Sermayesi, Brüt İşletme Sermayesi, Nakit Akım Tablosu; Diğer Tablolarla Farkları, Nakit Kaynakları, Fon Akım Tablosu; Fon Kaynakları, Fon Kullanılış Yerleri, Karşılaştırmalı Bilanço Analizi; Karşılaştırmalı Bilançolar, Değişikliklerin Analiz ve Yorumu, Eğilim Yüzdeleri İle Bilanço Analizi; Karşılaştırmalı Bilançolardan Yararlanarak Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması, Oran Analizi; Cari Oran, Likidite Oranı, Nakit Durumu Oranları, Gelir Tablosu Analizi; Karşılaştırmalı Gelir Tabloları, Gelir Tablosunun Yüzde Metodu İle Analizi.

00216 Türkiye Ekonomisi 2 0 2

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri, Nüfusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri; Türkiye’de Milli Gelir; Türkiye’de Gelir Dağılımı; Kamu Maliyesindeki Gelişmeler; Türkiye’de Devlet Borçları; Tarım Sektöründeki Gelişmeler; Sanayi Sektöründeki Gelişmeler; Enerji ve Hizmetler Sektörlerindeki Gelişmeler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Ekonomideki Yerleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerin Özelleştirilmesi; Türkiye’de Enflasyon; Türkiye Ekonomisinde Ekonomik İstikrar Kararları; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz; Türkiye’de Yabancı Sermaye Politikası.

00218 Kriz Yönetimi 3 0 3

Krizin Tanımı, Anlamı, Krizin Analizi, Kriz Sistemleri, Kriz Kaynakları, Krize Neden Olan İç ve Dış Çevre Faktörlerini Tanıyabilme, Kriz Süreci, Krizin Nedenleri, Belirtileri, Kriz Yönetimi Süreci, Kriz ve Değişime Uyum Mekanizmaları Geliştirme, Krize Uygun Yönetim Yaklaşımları, Stres Kavramı ve Kriz İle İlişkisi, Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi, Örgütsel Stres Kaynakları, Stresin Birey ve Örgüt Üzerinde Etkileri, Stresle Bireysel Başa Çıkmada Uygulanacak Teknikler.

00292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2 0 2

1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu (Mondros Ateşkes Antlaşması, Paris Barış Antlaşması, İzmir’in İşgali, Cemiyetler, Kuvayi Milliye Hareketi), Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması ve Misak-I Milli, T.B.M.M’nin Açılması, T.B.M.M’YE Karşı İlk Ayaklanmalar ve Serv Antlaşması, Ayaklanmaların Sebepleri ve Sonuçları, Düzenli Ordunun Hazırlanması, Serv Antlaşması, Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve Sonuçları,1.ve 2.İnönü Muharebeleri Sebebi ve Sonuçları, Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri, Siyasal Alanda İnkılaplar, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması,1924 Anayasası, Çok Partili Hayata Geçiş ve Başarısızlığın Sebepleri, Hukuk Alanında İnkılaplar, Medeni Kanunun Kabulü, Kadınlara Tanınan Siyasi Haklar, Kılık Kıyafette Değişiklik, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim-Saat ve Ölçülerde Değişiklik, Soyadı Kanunu.