Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ  MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
113 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I 2 0 2 2
191 Türk Dili-I 2 0 2 2
197 Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 0 2 2
101 Genel Kimya 3 0 3 4
103 Botanik 2 2 3 4
105 Bitki Ekolojisi 3 0 3 4
107 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği-I 2 2 3 4
109 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği-I 2 2 3 4
111 Organik Tarım 2 0 2 4


00113 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

Devrimlerin Fikri Yönü, Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletinin Sosyal ve Toprak Durumu, Sanat ve Ticaret, Osmanlı Devletinde Çöküşü Önlemeye Çalışan Fikir Akımları ve Yenileşme Denemeleri, Lale Devri, Tanzimat Devri, Meşrutiyet Devri, Fikri Akımları.


00191 Türk Dili-I

1. Dilin Tanımı, Özellikleri, Dil-Ulus, Dil-Düşünce ve Dil-Kültür İlişkisi. 2. Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Bu Diller Arasındaki Yeri ve Tarihsel Gelişimi. 3. Atatürk’ün Dil Devrimi, Dil Anlayışı, Dil Çalışmaları. 4. Türk Dilinin Ses Özellikleri, Ses Olayları. 5. Yazım Kuralları ve Uygulaması. 6. Noktalama İşaretleri ve Uygulaması. 7. Sözcük Bilgisi, Kök-Ek ve Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Sözcük Türetme Yolları.


00197 İngilizce-I

Yabancı Dilinin Temel Dil Bilgisi Yapılarına İlişkin Bilgiler ve Öğrencilerin Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Sınıf İçi Etkinlikler.


00101 Genel Kimya

Madde ve Özellikleri, Atom ve Atom Kuramları, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Çözeltiler ve Özellikleri, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Kuvvetler.

00103 Botanik

Hücrelerin Temel Yapısı, Hücre Organellerinin Tanıtımı ve Görevleri, Doku Tanımı, Doku Çeşitleri, Dokuların İsimlendirilmesi ve Görevleri, Organ Yapısı, Bitki Organlarının Tanıtımı, Kök, Gövde ve Yaprakların Görevleri, Çiçeğin Yapısı, Üreme, Taksonominin İlkeleri.

00105 Bitki Ekolojisi

Ekoloji Tanımı, Yapısı, Birey Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Ekosistem Ekolojisi, Uygulamalı Ekoloji, Ekolojik Kavramlar, Ekosistemler, Ekosistemlerde Enerji Akışı, Besin Zinciri ve Besin Zincirinde Bulunan Canlılar, Ekolojik İlişkiler, Ekolojik Yasalar.


00107 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği-I

Gerek Modern Tıpta Gerek Geleneksel Tıpta Kullanılan Bitkilerin Tanıtımı, Etkili Maddeleri, Gruplandırılmaları, Bitkilerin Latince veTürkçe İsimlendirilmeleri, Yerel Adları, Yetiştikleri Yerler, Morfolojileri.


00109 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği-I

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler; Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihi Gelişimi ve Önemi; Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gruplandırılması, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekolojik İstekleri; Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması ve Temel Prensipleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Saklanması, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Yararlanma.


00111 Organik Tarım

Organik Tarım, Organik Tarımda Kontrol Mekanizması, Organik Tarıma Başlama Esasları, Organik Bitkisel Üretim, Organik Hayvansal Üretim, Organik Arıcılık ve Su Ürünleri Üretimi.

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
  Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II 2 0 2 2
  Türk Dili-II 2 0 2 2
  Yabancı Dil-II (İngilizce) 2 0 2 2
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kimyası 3 0 3 4
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği II 3 0 3 3
  Bitki Fizyolojisi 3 0 3 4
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği-II 2 2 3 5
  Mesleki Uygulama-I 0 2 2 4
  Toprak Bilgisi ve Gübreleme 3 0 3 4


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Doğu (Şark) Sorunu, Trablus veBalkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Cepheler, Mondros Mütarekesi, Milli ve Azınlık Dernekleri, Yeni Türk Devletinin Kuruluşu, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum veSivas Kongreleri, Son Osmanlı Meclisi veMisak-I Milli.


Türk Dili-II

Sözcük ve Anlamı, Anlamları Yönünden Sözcükler, Sözcüklerin Gerçek, Yan ve Mecaz Anlamları, Deyimler, İkilemeler, Terimler. 2. Dil Yanlışları (Sözcüğün Yapısı ve Anlamıyla İlgili Yanlışlar). 3. Türk Dilinin Cümle Yapısı, Cümle Öğeleri, Cümle Çözümlemeleri. 4. Dil Yanlışları (Özne, Tümleç ve Yüklem Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlışlar). 5. Yazılı Anlatım Türleri: A) Olay Yazıları (Öykü, Roman Örnekleri) B) Düşünce Yazıları (Makale, Deneme, Fıkra Örnekleri) C) Duygu Yazıları (Şiir Örnekleri) 6. Tebliğ, Tutanak, Rapor Örnekleri. 7. Dilekçe, İş Mektubu ve Özgeçmiş Örnekleri. 8. Tartışma ve Çeşitleri (Gençlik Sorunları, Sevgi ve Hoşgörünün Önemi, Ülkemizde Eğitim Öğretim, Medyanın Etkileri, İnsan Hakları, Çevre Sorunları, Çağdaşlaşma, Laiklik, Demokrasi, Düşünce Özgürlüğü Vb. Konularda Tartışma Yapılıp Sözlü Kompozisyon Yanlışları Düzeltilecek).


İngilizce-II

Yabancı Dilde Yazı veya Söz İle Anlatılmak İsteneni Doğru Olarak Anlayabilme, Amaca Uygun Yazım Tekniğini Kullanarak Anlaşılır Şekilde Yazabilme, Anlatılmak İsteneni Anlaşılır Bir Şekilde Sözle İfade Edebilme. Simple Past Tense, Present Perfect Tense, PastContinuous Tense ve Öğrencilerin Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Sınıf İçi Etkinlikler.


Organik Kimya

Atomlar ve Elektron Dizilişleri, Bağ Oluşumları, Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma, Stereokimya, Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Organik Tepkimeler, Aromatik Bileşikler, Karbohidratlar, Organik Polimerler.


Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bileşenler, Klavye Kullanımı, Dos, Windows İşletim Sistemleri, Dosya ve Klasör Yönetimi, Office Programları, Bilgisayarda Sunu, Belge, Tablo Hazırlama Teknikleri.


Bitki Fizyolojisi

Bitkilerde Meydana Gelen Fizikokimyasal Olaylar, Fotosentez, Tozlaşma, Döllenmeve Üreme Fizyolojisi, Bitkide Su İletimi, Kök Basıncı, Difüzyon, Osmoz, Turgor ve Şişme, Hareket Fizyolojisi, Bitkide Büyüme, Gelişme ve Yaşlanma.


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği-II

Tıbbi ve aromatik kullanım amacı ile üretimi yapılan bitkiler, yetiştiriciliği yapılan Tıbbi ve aromatik bitkilerin sistematiği, botanik özellikleri, kültür, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, ekim-dikim zamanları, bakım ve gübreleme, tüketim, kullanılan bitki kısımları, etken maddeler vs.


Mesleki Uygulama-I

Dersler İle İlgili Uygulamalar ve Geziler.


Toprak Bilgisi ve Gübreleme

Toprak Ana Materyali, Toprak Oluşumu, Toprak Oluşumunda Etkili Koşullar, Ayrışma Maddeleri, Toprak Profili, Toprağın Sınıflandırılması, Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri, Toprakta Bitki Besin Maddeleri, Toprak Kolloidleri, Toprak Reaksiyonu, Toprak Suyu, Mikroorganizmalar ve Etkileri, Toprak Havası ve Toprak Sıcaklığı. Bitki Gelişimi İçin Gerekli Mutlak Besin Elementlerinin Tanıtımı ve İşlevleri, Bitkilerde Besin Alımı, Su Alımı, Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Özellikleri, Önemi, Metabolik İşlevleri, Eksikliğinde ve Fazlalığında Meydana Gelen Belirtiler ve Giderilmesi. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Gübreleme.

 
III. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
  Mikrobiyoloji 3 0 3 3
  Bitki Morfolojisi 2 0 2 2
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuğu 2 0 2 3
  Drog Hazırlama Tekniği 2 2 3 4
  Boya ve Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi 2 2 3 4
  Fitoterapi ve Aromaterapi 3 0 3 4
  Bitki Koruma 3 0 3 4
  Tarım Ekonomisi ve Pazarlanması 3 0 3 3
  Herbaryum Teknikleri 3 0 3 3

Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojinin Tanımı ve Bölümleri. Mikroorganizmaların Tanımı, Adlandırılması ve Sınıflandırılması. ProkaryotikveÖkaryotik Mikroorganizmalar (Bakteriler, Funguslar, Algler, Protozoalar, Virüsler). Mikroorganizmaların Gelişmesini Etkileyen Faktörler. Mikroorganizmaların Gelişmesi ve Çoğalması. Mikroorganizmaların Metabolizmaları, Beslenmeleri, Besin İhtiyaçları ve Mikrobiyolojik Besi Yerleri.


Bitki Morfolojisi

Bitkilerde Organografive Temel Kavramlar. Tohumlu Bitkilerde vejatatif Organlar. Kök Morfolojisi. Gövde Morfolojisi. Yaprak Morfolojisi. Çiçek Morfolojisi. Meyve Morfolojisi.


Analitik Kimya

Temel Kavramlar, Çözeltiler vePh, Asitler ve Bazlar, Titrasyon, Gravimetri, Elektrokimya.


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuğu

Tohumculuğun Önemi. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tohumculuk Standartları, Tohumluk Kademeleri ve Tohum Üretimi.

Drog Hazırlama Tekniği

Drogların Tanımı ve Tanıtılması. Bitkisel Droglar, Bitkinin Tamamından veya Bir Kısmından Elde Edilen Droglar; Kök, Köksap, Yumru, Odun, Kabuk, Yaprak, Çiçek, Meyve, Tohum, Herba, Drogların İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması. Türkiye veAB’ye Göre Drog Standartları, Elde Edilişleri, Kurutulma, Depolama, Pazarlama ve Saflık Muayeneleri, Preparat Hazırlama; İnfüzyon, Dekoksiyon, Pomat, Pastil, Şurup Yapılması. Drog Tozlarının Mikroskobik İncelenmesi, Bitkilerin Tanısı Konuları veLaboratuar Uygulaması.


Boya ve Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi

Geçmişten Günümüze Gelen Halen Tanımı Yapılan Ya Da Unutulmakta Olan Boya Madde İçeren Bitkilerin Tanıtılması, Yetiştirilmesine İlişkin Bilgilerin verilmesi ve Bu Bitkilerde Bulunan Boyar Maddelerin Hangi Yöntemlerle (Örneğin; MordanlıBoyama, Direkt Boyama veya Tüp Boyama) Nasıl Uygulanacağının Gösterilmesi. EterikYağ İçeren Bitkilerin Tanıtımı, Eterik Yağın Çıkarılması, Parfümeride Kullanılışları. Kozmetik veKozmetolojiTanımları, Sentetik Kozmetikler, Doğal Kozmetikler, Cilt ve Saç Bakımında Kullanılan Yöntemler.


Fitoterapi ve Aromaterapi

Fitoterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi; modern tıpta bitkisel ilaçların yeri, tıbbi bitkilerin etken maddeleri; tedavi amacıyla kullanım şekilleri ve yan etkileri; bitkisel kür; Türkiye’de kullanılan halk ilaçları ve tedavi gücü. Aromaterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi. Aromatik bitkiler ve özellikleri. Uçucu yağlar ve elde edilme yöntemleri. Masaj yağları ve hazırlanışı. Aromaterapi yöntemleri ve basit uygulamalar. Aromaterapi uygulamalarında bilinmesi gereken özel durumlar ve dikkat edilecek hususlar.


Bitki Koruma

Bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler, kuşlar vb.) sistematikteki yerleri morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri.

 
Tarım Ekonomisi ve Pazarlaması

Tarım Ekonominin Tanımı, Tarımsal Sorunların Ekonomi Teorisi İle Değerlendirilmesi, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı, İşletme Türleri, Tarım İşletmelerinde Yıllık Ekonomik Faaliyetlerin Sonuçları, Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplama, Tarımsal Üretim Ekonomisi, Pazarlama Biliminin Temel Bileşenleri, Tarım Ürünlerinde Piyasa Dengesi, Pazarlama Kanalları Gibi Konular İşlenmektedir.

 
Herbaryum Teknikleri

Herbaryum Tanımı, Tarihçesi, Önemi. Tıbbi Bitkilerin Teşhisi İçin Kullanılan Bazı Kriterler, Tıbbi Bitkilerin Belirlenmesi ve Toplanması Bunların Değişik Amaçlar İçin Kullanılmak Üzere Saklanması Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.


IV. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi 2 2 3 4
  Tıbbi Bitkilerde Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama 2 0 2 4
  Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 4
  Baharat ve Keyf Bitkileri 2 2 3 4
  Mesleki Uygulama-II 0 4 2 5
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü 3 0 3 3
  İş Güvenliği ve Sağlığı 2 0 2 2
  Zehirli Bitkiler 3 0 3 4


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi

Tıbbi veAromatik Bitkiler Arasında Çiçekli Bitkilerde Meristemler (Bölünür Doku), Epidermis, Parankima (Temel Doku), Kollenkima-Sklerenkima,  Gymnosperm Odunu Anatomisi, Angıosperm Odunu Anatomisi, Gövde Anatomisi (Monokotil Gövde-Dikotil Gövde), Floem Anatomisi, Kök Anatomisi, Yaprak Anatomisi, Meyve Anatomisi Uygulama

Tıbbi Bitkilerde Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Standardizasyonu; Muhafaza Yöntemleri; Ambalajlama Şekilleri ve Ambalajlama Materyalleri; Kaliteyi Olumlu Ya Da Olumsuz Etkileyen Faktörler

Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Bilgiler, DOS, WİNDOWS, Kelime İşleme, Veri Tabanı Kullanma, Prezantasyon Hazırlama, Grafik Uygulamaları (CAD). Bilgi Ağları Kullanma: İnternet, E-Mail, WWW, HTML Programlama, JAVA

Baharat ve Keyf Bitkileri

Baharat Bitkileri Özellikleri Ve Etken Maddeleri, Bitkilerin Baharat Olarak Kullanılan Kısımlar, Bitkilerden Baharat Elde Etmesi, Yaygın Olarak Kullanılan Baharatlar Ve Baharat Bitkileri, Keyif Bitkilerini Ve Etken Maddelerini Bilir, Keyif Verici Bitkilerin Kullanılan Kısımlar Ve Keyf Bitkisi Olarak Kullanılan Bitkiler.


Mesleki Uygulama-II

Dersler İle İlgili Uygulamalar ve Geziler.


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü

 Türkiye’de ve Dünyada Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekonomik Göstergeleri, Ekonomik Değeri Yüksek Olanların Yetiştiriliş ve Ticari Değeri, Sektörde Faaliyet Gösteren Ekonomik Birimlerin Tanımlanması, Sektörün Ekonomik Birimlerinin İlişki Ağı, Ürünlerin Pazarlama Analizi Gibi Konular İşlenmektedir.

İş Güvenliği ve Sağlığı

İsg Tarihçesi, Genel Kavramlar, Yasal Mevzuat, İsg Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planları, Meslek Hastalıkları Ve Korunma Yolları, Ergonomi, Ele Aletleri Kullanımı, Tarım Sektöründe İSG, Açık Ve Kapalı Tarım Alanlarına İSG, Tarım Makinelerinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar, Zirai Mücadele Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar, İsg’de Yasal Hak Ve Sorumluluklar


Zehirli Bitkiler

Zehir Nedir. Zehirlenmenin Sebepleri. Zehirlerin Sınıflandırılması. Zehirlerin Etki Mekanizmaları. Zehirli Bitkilerin Sınıflandırılması. Esas Etken Maddesi Alkaloid Olan Bitkiler, Glikozit (Heterozit) Li Bitkiler. Saponin Glikozit Tutanlar. Toksalbumin Bulunan Bitkiler. Uçucu (Eterik) Yağlı Bitkiler. Zehirli Mantarlar ve Mantar Zehirlenmeleri