Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
101 Botanik 2 0 2 4
103 Sera Yapım Tekniği 2 2 3 4
105 Matematik 2 0 2 3
107 Tarımsal Meteoroloji 2 0 2 3
109 Bitki Ekolojisi 2 0 2 3
195 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4
115 Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği 2 2 3 4
191 Türk Dili-I 2 0 2 2
197 Yabancı Dil-I 3 0 3 2
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
00101 Botanik 2 0 2 4

Bitki Hücresi ve Yapısı, Bitki Dokuları, Bitki Organları, Bitkilerin Adlandırılmaları ve Sınıflandırılmaları, Bitkisel Hormonlar, Bitki Genetiği İle İlgili Genel Bilgiler.

00103  Sera Yapım Tekniği 2 2 3 4

Seralar İle İlgili Ülkemizdeki ve Dünyadaki Son Gelişmeler, Seraların Önemi Tanımı, Sera Tipleri, Sera Yapı Malzemeleri, Sera Planlaması, Seraların Projelendirmesi

00105 Matematik 2 0 2 3

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, İntegral

00107 Tarımsal Meteoroloji 2 0 2 3

Meteorolojinin Tarımla Olan İlişkileri, Tarımsal Meteorolojinin Önemi.

00109 Bitki Ekolojisi 2 0 2 3

Ekoloji, Ekosistem, Besin Zinciri ve İklim Faktörlerinin Yanı Sıra Süs Bitkilerinin Özel İklim İstekleri.

00195 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4

Bilgisayar Kullanımı ve Hakkında Bilgi ve Tecrübe Kazandırılması, Uygulama Yapılması

00115 Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği 2 2 3 5

Fidanlık Kurulacak Alanın Seçilmesi, Generatif ve vegetatif Çoğaltma Metotları, Anaç Yetiştirme, Aşılama, Fidan Bakımı ve Fidan Sökümü, Fidan Muhafazası

00191 Türk Dili I 2 0 2 2

Dil, Kültür, Lehçe, Şive Ağız, Kaynak Bakımından Diller, Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçe Si, Türkiye Türkçesi, Türkçe Kökenli Kelime Tanıma Yolları, Dil Yanlışları.

00197 Yabancı Dil I 3 0 3 2

Zamanlar, Bağlaçlar, Fiiller, Ekler, Çekim Ekleri, Soru ve Cevap Türleri, Metin Diyalog Çalışmaları.

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
102 Toprak Bilgisi ve Sera Toprak Hazırlığı 3 0  3 4
116 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 3 4
118 Sera İklimlendirme 2 0  2 3
108 Mesleki Uygulama-I 0 4  1 4
120 Organik Tarım 2 0 2 4
112 Budama ve Aşılama Tekniği 2 2  3 3
114 Bitki Fizyolojisi 3 0  3 3
192 Türk Dili-II 2 0  2 2
198 Yabancı Dil-II 3 0  3 2
00102 Toprak Bilgisi ve Sera Toprak Hazırlığı 3 0 3 4

Toprak Özellikleri, Toprak Oluşumu ve Sınıfı, Bitki Yetiştiriciliğinde Besin Elementleri ve Özellikleri.

00116 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 3 5

İç Mekan Bitkilerinin Fonksiyonel ve Estetik Özelliklerinin Öğretilmesi. İç Mekan Bitkilerinin Üretim ve Bakım Tekniklerinin Öğretilmesi.

00118 Sera İklimlendirme 2 0 2 3

Sera İçi Kliması Unsurları ve Bu Etkenlerin Bilgisayar Aracılığı İle Otomasyona Bağlanarak Kontrol Edilmesine Yönelik Bilgiler verilmesi.

00108 Mesleki Uygulama I 0 4 2 4

İşlenen Mesleki Konuların Uygulama Sahasında Uygulanarak Mesleki Pratik Yapılması

00120 Organik Tarım 2 0 2 4

Konvansiyonel Tarımla Organik Tarım Arasındaki Farklar. Organik Tarımın Tanımı, Amaçları ve İlkeleri. Organik Ürün Yetiştirme Yöntemleri. Arazi ve Yetiştirilmiş Ürünün Sertifikasyonu. Organik Ürün İşleme Aşamasından Pazarlanmasına Kadar Olan Sürede Uyulması Gereken Kurallar.

00112 Budama ve Aşılama Tekniği 2 2 3 3

Budama ve Aşılama Metotları, Hakkında Bilgi ve Tecrübe Kazandırılması, Uygulama Yapılması

00114 Bitki Fizyolojisi 3 0 3 3

Bitki Fizyolojisinde Temel Olaylar ve Büyüme ve Gelişme, Büyüme Stimülatörleri ve İnhibitörleri

00192 Türk Dili II 2 0 2 2

İmla Kuralları, Soru Ekleri, Büyük Harflerin Kullanılışı, Konu, Özelliklerine Göre Konu Türleri, Konu Bakış Açısı, Konu Seçimi, Konu Maddesi, Konu Sınıflandırması, Ana Fikir, Plan ve Çeşitleri, Anlatım ve Özellikleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım Kaynakları, Makale ve Planlaması, İlmi Araştırma Yazıları ve Planları, Araştırma Kaynakları, Sempozyum, Nutuk, Cümle ve Cümle Çeşitleri.

00198 Yabancı Dil II 3 0 3 2

Edatlar, Sıfatlar, Sıfat Çekimleri, Sıfatların Dereceleri, Cümle Çeşitleri, 30 Sayfalık İngilizce Derginin Türkçe ’ye Çevirisi

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
217 Sera Projelendirme 2 0  2 3
203 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 3 0  3 4
219 Süs Bitkileri Zararlıları ve Mücadele 3 0  3 4
221 Sulama ve Sulama Sistemleri 2 2  3 4
223 Seralarda Sebze Yetiştiriciliği 2 2  3 4
225 Gübreler ve Gübreleme Tekniği 3 0  3 4
227 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-I 2 2  3 4
229 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 2 2  3 4
291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I 2 0  2 2
00217 Sera Projelendirme 2 0 2 3

Seraların Boyut ve Tipleri. Çizim Kuralları. Ölçek, Kesit, Bitki Sembolleri, Aplikasyon, Alan Analizi, Avan Proje

00217 Bitki Besleme ve Toprak verimliliği 3 0 3 4

Tarımsal Üretimde Bir Diğer Önemli Unsur Olarak Gerek Sağlıklı Bitki Yetiştirmede Gerekse Ürün veriminde Önemli Rol Oynayarak Bitkilerin Besin Maddelerince Desteklenmesi ve Toprak verimliliği Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi.

00219 Süs Bitkileri Zararlıları ve Mücadele 3 0 3 3

Sebze ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Zararlı Böcekleri ve Bunların Zarar Şekillerini Göstererek Bunlarla Mücadele Yollarını Öğretmek.

00221 Sulama ve Sulama Sistemleri 2 2 3 3

Sera Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sulama Sistemlerinin Tanıtımı, Bu Sistemlerin Avantajı ve Dezavantajları İle Sistemlerin Kurulması Hakkında Bilgi verilmesi ve Drenaj Sistemi. Süs Bitkilerinin Su İhtiyacı ve Sulaması Hakkında Bilgi vermek

00 104  Seralarda Sebze Yetiştirme Tekniği 2 2 3 3

Sebzeciliğin Genel Durumu, Sebzenin Tanımı, Sebzecilik Bölgelerimiz, Sebzecilik İşletme Şekilleri, Sebzecilikte Ekolojik Faktörler, Sebzecilikte Sulama, Mekanizasyon ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği.

00225 Gübreler ve Gübreleme Tekniği 3 0 3 4

Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Gübreleme

00227 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I 2 2 3 4

Dış Mekan Bitkilerinin (Açık ve Kapalı Tohumlu Ağaç, Ağaççık ve Çalı) Sınıflandırılması, Dendrolojik Özelliklerinin Öğretilmesi Tür Bazında Bitkilerin Tanıtılması ve Üretim Yöntemleri.

00229 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 2 2 3 4

Kesme Çiçekçiliğin Durumu ve Kesme Çiçek Olarak Kullanılan Çiçeklerin Yetiştiriciliğinin Yanı Sıra Hastalık ve Zararlılarının Bakın Şartlarının Öğretilmesi.

00291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 2

İnkılabın Tanımı, İnkılabın Aşamaları, İnkılabın Unsurları, İsyan ve Unsurları, İhtilal ve Islahat Nedir? Sosyal Değişimi İfade Eden Kavramlar, Türk İnkılabının Stratejileri, Atatürk İnkılabının Özellikleri, Osmanlını Çöküşü ve İç ve Dış Sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun Yenileşme Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu Sanayileşme Teşebbüsleri ve Başarıya Ulaşılamayışının Sebepleri, Tanzimat’ın İlanı, Maddeleri, Getirdiği Yenilikler ve Sonuçları, Islahat Fermanı Nedenleri, Maddeleri ve Sonuçları, Avrupa Emperyalizminim Osmanlı Devletine Giriş Vasıtaları, Islahat Fermanının ve Tazimatın Karşılaştırılması, Balkan Savaşlarının Sebepleri ve Sonuçları, I. Dünya Savaşının Sonuçları ve Osmanlıya Olan Etkisi

  1. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
218 Ürün Muhafazası Ambalajlanması ve Pazarlanması 2 0  2 3
220 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele 2 0 2 4
222 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-II 2 2  3 4
208 Mesleki Uygulama-II 0 4 1 4
210 Park ve Bahçe Düzenlemesi 2 0  2 3
224 Bilgisayar Destekli Çizim 2 2 3 5
226 Seminer 0 2 1 3
292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II 2 0  2 2
00218 Ürün Muhafazası Ambalajlanması ve Pazarlanması 2 0 2 3

Muhafazanın Sağladığı Yararlar, Meyvelerin Büyüme ve Gelişme Aşamaları, Solunum Yöntemleri, Sera Bitkilerinin Ambalajlanması ve Pazarlanması.

00220 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele 2 0 2 4

Canlı ve Cansız Hastalık Etmenleri ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri.

00222 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II 2 2 3 5

Dış Mekan Bitkilerinin (Yerörtücü Bitkiler ve Mevsimlikler) Sınıflandırılması, Dendrolojik Özelliklerinin Öğretilmesi Tür Bazında Bitkilerin Tanıtılması.

00208 Mesleki Uygulama II 0 4 2 4

Fide Yetiştirme ve Bakımı, Bitki Yetiştirme ve Bakımı

00210 Park ve Bahçe Düzenlemesi 2 0 2 4

Peyzajın Temel Kavramları, Tarihi Bahçeler ve Tasarım İlke ve Ekipmanları.

00224 Bilgisayar Destekli Çizim 2 2 3 5

Bilgisayar Kullanarak Peyzaj Proje Çizimi Yapabilir. Bilgisayar Destekli Çizim Programı Olan CAD (Computer Aided Design) Yazılımlarını Kullanabilir CAD (Computer Aided Design) Yazılımlarını Kullanabilir Sonra Tasarım Aşamaları, İlk Bölüm Tasarımı Yapılmış Bir Projenin Çizimi Deneyim Kazandırma, İkinci Bölüm verilen Sayısal Vaziyet Planı Üzerinde Peyzaj Tasarımının Yapılması.

00226 Seminer 0 2 1 3

Bilimsel Çalışma Kuralları ve Etiğine Uygun Olarak Öğrencinin Mesleğine Yönelik Bir Konuyu Çalışması, Araştırması, Raporlaması ve Sözlü Olarak Sunması.

00292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2 0 2 2

I. Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı İmparatorluğu (Mondros Ateşkes Antlaşması, Paris Barış Antlaşması, İzmir’in İşgali, Cemiyetler, Kuvayı Milliye Hareketi), Türk Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemalin Samsuna Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması ve Misak-I Milli, T.B.M.M.’Nin Açılması, T.B.M.M.’Ye Karşı İlk Ayaklanmalar ve Serv Antlaşması, Ayaklanmaların Sebepleri ve Sonuçları1. ve 2. İnönü Muhabereleri Sebebi ve Sonuçları. Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri, Siyasal Alanda İnkılaplar, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Hayata Geçiş ve Bağımsızlığın Sebepleri, Hukuk Alanında İnkılaplar, Medeni Kanunun Kabulü, Kadınlara Tanınan Siyasi Haklar, Kılık Kıyafette Değişiklik, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim- Saat ve Ölçülerde Değişiklik, Soyadı Kanunu.