Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

I. SINIF I. YARIYIL (GÜZ)
D. Kod Ders Adı T U Kredi Z/S Akts
00101 Botanik 2 0 2 Z 3
00103 Çizim Tekniği ve Proje 2 2 3 Z 5
00105 Peyzaj ve Tasarım İlkeleri 2 2 3 Z 5
00107 Süs Bitkileri Üretim Tekniği 2 2 3 Z 5
00109 Peyzaj Ekolojisi 2 0 2 Z 3
00111 Matematik 2 0 2 Z 3
00113 Türk Dili-I 2 0 2 Z 2
00115 Yabancı Dil-I 2 0 2 Z 2
00117 A.İ.T.T-I 2 0 2 Z 2
  TOPLAM 18 6 21   30

I. SINIF II. YARIYIL (BAHAR)
D. Kod Ders Adı T U Kredi Z/S Akts
00102 Ölçme Bilgisi 2 2 3 Z 4
00104 Bitki Tanıma I 2 2 3 Z 4
00106 Toprak Bilgisi 2 2 3 Z 4
00108 Peyzaj Uygulamaları I 0 4 2 Z 3
00110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 2 3 Z 4
00112 Malzeme Bilgisi 2 2 3 Z 5
00114 A.İ.T.T-II 2 0 2 Z 2
00116 Türk Dili-II 2 0 2 Z 2
00118 Yabancı Dil-II 2 0 2 Z 2
  TOPLAM 16 14 23   30

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ M.Y.O. PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 II. SINIF III. YARIYIL (GÜZ)
D. Kod Ders Adı T U Kredi Z/S Akts
00201 Bahçe ve Sera Bitkileri 2 2 3 Z 4
00203 Bitki Besleme ve Gübreleme 2 2 3 Z 4
00205 Tohum Teknolojisi 2 0 2 Z 3
00207 Bilgisayar Destekli Çizim 2 2 3 Z 4
00209 Bitki Tanıma II 2 2 3 Z 5
00211 Bitki Fizyolojisi 2 2 3 Z 4
00213 Peyzaj Uygulamaları II 0 4 2 Z 3
00215 Bitki Koruma  I 2 0 2 Z 3
  TOPLAM 14 14 21   30
II. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR)
D. Kod Ders Adı T U Kredi Z/S Akts
00202 Sulama ve Sulama Sistemleri 2 2 3 Z 4
00204 Bitki Tanıma III 2 2 3 Z 5
00206 Seracılık 2 2 3 Z 3
00208 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 Z 3
00210 Tarımsal Biyoteknoloji 2 0 2 Z 3
00212 Seminer 0 2 1 Z 2
00214 Keşif ve Metraj 2 2 3 Z 4
00216 Bitki Koruma II 2 0 2 Z 3
00218 Girişimcilik 2 0 2 Z 3
    17 10 22   30

Z=Zorunlu Ders, M=Meslek Dersi, S=Seçmeli Ders

STAJ ÇALIŞMASI 240 SAAT ve 8 AKTS’dir.

Dayanak: İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller hakkında yönergenin staj süresi ve dönemleri bölümü madde 12

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ M.Y.O. PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ                                                                       PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. SINIF I. YARIYIL (GÜZ)

BOTANİK

Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi: protoplazma, sitoplazma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb), histoloji (Doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması), organografi (kök, gövde, yaprak), bitki sistematiği, bitkilerde üreme (eşeyli ve eşeysiz üreme), çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri, büyüme ve gelişme fizyolojisi, ekolojik terimler.

ÇİZİM TEKNİĞİ VE PROJE

Çizim malzeme ve aletlerin tanıtımı ve kullanılmasının öğretilmesi. Serbest el çizimleri, kurşun kalem, mürekkepli kalem, keçeli kalem çizimlerinde yöntem ve el yazıları, kuzey işaretleri ve ölçekler. Fikir çizimleri, işaret ve semboller. Farklı ölçülerde plan, kesit, perspektif ve görünüşlere ait çizim teknikleri. Duvar döşeme malzemesi, merdiven, üst örtü elemanı, yol, ağaç, çalı, arazi topografyası anlatım biçimleri. Proje alanının uygun ölçeklerde plan, görünüş ve kesit çizimleri ile her boyutta algılanarak anlatımının sağlanması. Bir projenin oluşturulma safhaları, çeşitli ölçekteki projelerin kağıda aktarılması.

PEYZAJ VE TASARIM İLKELERİ

Peyzaj ve peyzaj planlaması, peyzaj tasarım öğeleri (çizgi, şekil-form, ölçü, aralık, doku, renk, ışık, gölge, vurgu, dizi, hareket), peyzaj tasarımında farklı ölçek ve uygulamalar, tekil yapı çevresi düzenlemeleri, kent içi alanlarda planlama, kent dışı peyzaj tasarım konuları. Peyzaj tasarımını etkileyen faktörler,  peyzaj projesi aşamaları.

SÜS BİTKİLERİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bitki üretim ortamları ve yapıları, üretimin genel esasları, çoğalma ortamları, alet ve ekipmanlar, çoğaltmanın genel esasları, generatif çoğaltma, çimlenme, çimlenmeye etki eden faktörler, vegetatif çoğalma, çelikle üretim, aşı ile üretim, daldırma ile üretim. Diğer üretim teknikleri (rizomla, soğanlarla, yumrularla, doku kültürüyle).

PEYZAJ EKOLOJİSİ

Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerde etkileşimleri, çevre kirliliği.

MATEMATİK

 Sayı sistemleri, bağıntı ve fonksiyonlar, denklemler, limit ve süreklilik, türev, trigonometri.

TÜRK DİLİ-1

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk’ ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

İNGİLİZCE-1

Yabancı dilin temel dil bilgisi yapılarına ilişkin bilgiler ve öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinlikler.

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-1

Kavramlar, 1. Dünya savaşı öncesi ve sonrasındaki genel durum, Türk inkılabını hazırlayan koşullar, ulusal bağımsızlık savaşı ve sonuçları, Atatürk’ ün hayatı, kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı.

I. SINIF II. YARIYIL (BAHAR)

ÖLÇME BİLGİSİ

Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, ölçü birimleri, ölçmede yapılan hatalar, basit ölçme aletleri ile yatay ölçmeler, küçük arazi planlarının çıkartılması, alan hesaplamaları ve yükseklik ölçmeleri

BİTKİ TANIMA-I

Flora, vejetasyon tanımları bitkilerde isimlendirme (familya, cins, tür, alttür, varyete, klon vd.). Sınıflandırmanın açıklanması ve anlatım şekilleri. Dış mekanda kullanılan ibreli ve geniş yapraklı ağaç ve çalıların tanıtımı, dendrolojik özellikleri, ekolojik istekleri. Kullanım alanlarına ilişkin bilgiler ve peyzaj uygulamalarında değerlendirilme imkanları, üretim yönetimi ve yetiştiriciliği.

TOPRAK BİLGİSİ

Toprak oluşumu, toprakların sınıflandırılması, toprak kolloidleri; yapısı ve pratik önemi, toprakların fiziksel özellikleri, toprak suyu, toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, alkali ve tuzdan etkilenmiş topraklar ve yönetimi, toprak organizmaları ve ekolojisi; toprak organik maddesi, pratik verimlilik yönetimi; toprakta fosfor, potasyum ve mikrobesin elemnetleri, topraklarda kimyasal kirlenme.

PEYZAJ UYGULAMALARI-I

Peyzaj teknikerliğine giriş, genel bilgiler ve görev tanımlamaları, sorumluluk alabilme iş disiplinine riayet, çalışma. Peyzaj projelerinin okunması ve aplikasyona hazırlık. Uygulamalarda sorumluluk alma ve iş akışının düzenlenmesi. Proje ve uygulama aşamalarının genel değerlendirilmesi ve koordinasyon. Malzeme kullanımı, öğrendiklerini uygulayabilme, çevre gezileri.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgi teknolojilerine giriş, bilgisayar donanımı ve bilgisayar ağları, işletim sistemleri, internet uygulamaları. Microsoft Word, Microsofrt Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook.

MALZEME BİLGİSİ

Yapı malzemeleri ve peyzaj çalışmalarında kullanımları hakkında genel bilgiler, doğal malzemeler (taş, agrega, ahşap, metal), yapay malzemeler (beton, pişmiş toprak ürünleri, mozaikler blok, karo, büz, briketler, sentetik petrol ürünleri, jeotekstil), borular, boya ve koruyucular), bağlayıcılar (çimento, kireç, alçı) ve metal ekleme malzemeleri (cıvata, somun, vida, kaynak, perçin).

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II

Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros mütakeresi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclis ve Misak’i Milli.

TÜRK DİLİ- II

Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon düzenlemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözcükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları, günlük hayatta kullanılan dilekçe, rapor, senet, davetiye, telgraf vb. yazılar. Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmalarını içermektedir.

 İNGİLİZCE- II

Yabancı dilde yazı ve söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade edebilme. Simple past tense, Present perfect tense, Past continuous tense ve öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinlikler.

II. SINIF III. YARIYIL (GÜZ)

BAHÇE VE SERA ÇİÇEKLERİ

İç mekan bitkileri ve mevsimlik çiçeklerin tanıtımı, dendrolojik özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanlarına ilişkin bilgiler ve peyzaj uyuglamalarında değerlendirilme imkanları, üretim yönetimi ve yetiştiriciliği.

BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Bitkilerin beslenmesinde gerek duyulan elementler, gübrelerin sınıflandırılması ve özellikleri, bitki besin elementlerinin uygulanması ve elementlerin alım mekanizmaları. Gübrelerin uygulama zamanları ve besin elementlerinin alımını etkileyen faktörler.

TOHUM TEKNOLOJİSİ

Tohum kavramı, ülkemizde tohum üretimi ve temini, yabancı ve kendine döllenme, heterozigot ve homozigot tohum, polen bulaşma kaynakları, izolasyon, tohumla üretilen bitki türleri, tohum üretimi, üretimi etkileyen faktörler, tohumlarda aranan fiziksel ve biyolojik özellikler, çimlenmeyi etkileyen ve hızlandıran faktörler, tohumlarda hasat, ayırma, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, tohum sınıfları, sertifikasyon sistemleri, F1 hibrit tohum kavramı ve üretimi.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Bilgisayar ortamında kullanılan program paketler,i temel kavramları ve terminolojiyi, çizimde kullanılan bilgisayar ve diğer araçların özellikleri, koordinatlar, sayılar ve işaretleme nesnelerinin klavye maus ya da dijitizerden yararlanılarak kullanılması.

BİTKİ TANIMA-II

Çimler ve Yerörtücü bitkilerin tanıtımı, dendrolojik özellikleri, ekolojik istekleri. Kullanım alanlarına ilişkin bilgiler ve peyzaj uygulamalarında değerlendirilme imkanları, üretim yöntemi ve yetiştiriciliği.

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Büyüme, vejetatif ve generatif büyüme kavramları, fotosentez, solunum, su alımı ve taşınma mekanizması, besin maddelerinin alımı ve taşınma mekanizması, büyüme ve gelişmeyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler, dinlenme (tohumda, tomurcuklarda ve diğer organlardaki), çimlenme, sürme ve köklenme, tepe hakimiyeti, kısırlıklar ve uyuşmazlıklar, partenokarpi ve apomiksiz, çiçek ve meyve dökümleri, olgunlaşma, yaşlanma, büyüme hareketleri, soğuğa ve kurağa dayanım.

PEYZAJ UYGULAMALARI II

Yeşil alanlarda yıl boyu çalışmalar; ekim, dikim, bakım, üretim, toprak işleme, ot alma, havalandırma, sulama, gübreleme, ilaçlama budama, yara onarımı, yıllık bakım programının hazırlanması, ekip çalışmaları ve organizasyon, malzeme kullanımı, öğrendiklerini uygulayabilme, çevre gezileri.

BİTKİ KORUMA I

Süs Bitkilerinin hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler, mikoplazma benzeri organizmalar, riketsiya benzeri organizmalar, spiroplazmlar) açısından simptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji. Bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri. Bitki abiyotik hastalıkların semptom, teşhis mücadele ve koruma yöntemleri. Yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve mücadele teknikleri.

II. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR)

SULAMA VE SULAMA SİSTEMLERİ

Sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi. Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli, toprakların sulanabilirlik durumu, sulama suyunun sağlandığı kaynaklar, toprak-su ve bitki ilişkileri, inflitrasyon, bitki su tüketimi, sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemleri, su dağıtım şekilleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, peyzajda kullanılan sulama yöntemleri, drenaj.

BİTKİ TANIMA III

Kesme çiçeklerin tanıtımı, dendrolojik özellikleri, ekolojik istekleri. Kullanım alanlarına ilişkin bilgiler ve peyzaj uygulamalarında değerlendirilme imkanları, üretim yöntemi ve yetiştiriciliği.

SERACILIK

Örtü altı yetiştiriciliğini tanımı ve önemi. Dünya ve Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliği. Kullanılan örtü malzemeleri. Yüksek alçak ve mini tüneller. Sera işletmelerinin kuruluşu. Örtü altı yetiştirciliğini etkileyen ekolojik ve ekonomik faktörler. Toprak işleme, toprak dezenfeksiyonu, sulama, gübreleme, bazı büyüme düzenleyicilerinin kullanılması. Yapılması gereken kültürel işlemler ve yıllık bakım işlemleri. Tünel yetiştiriciliği, yüksek plastik tünellerin kurulması, alçak plastik tünellerin kurulması, mini plastik tünellerin kurulması, eksikliğinde ve fazlalığında meydana gelen belirtiler ve giderilmesi. Bitki besinlerinin antagonistik ve sinergistik etkileri. Tıbbi ve aromatik bitkilerde gübreleme.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Anatomi ve vücut mekanizmaları. İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler. Fizyolojik iş yükü. İş kapasitesi. Fiziksel çevre dizaynı. Ergonominin amaçları. Ergonomik işyeri dizaynı. Ofis ergonomisi. İnsan-makine etkileşimi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği. İş organizasyonu. İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve değişimi. İş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler. İş verimini arttırmayı etkileyen etmenler, çalışanlarda risk grupları. İş sağlığının önemi. Ülkemizde iş sağlığının genel görünümü, iş sağlığının temelleri. Meslek hastalığının tanımı. İş ile ilgili hastalıklar, nedenleri ve korunma yolları. Meslek hastalıkları le ilgili kimyasal, fiziksel ve biyolojik riskler, iş kazaları, iş sağlığı ölçütleri ve kullanım alanları.

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji ve biyoteknolojinin uygulama alanları, bitki doku kültürü ve doku kültürü yöntemleri, organogenesiz, bitki hastalık ve zararlıları ile yararlı organizmaların tanısında kullanılan moleküler yöntemler, mikrobial simbiyontlar ve herbisit direnç genleri, transgenik bitkiler, transgenik bitkilerin hedef dışı organizmalara etkileri, antimikrobial peptidler, moleküler yöntemlerle bitki hastalıkları ve zararlılarında genel olarak pestisit direncinin belirlenmesi.

SEMİNER

Bilimsel çalışma kuralları ve eğitimine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

KEŞİF VE METRAJ

Bu dersin amacı; yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarında kullanılan imalatların metrajlarını çıkararak serbest piyasa fiyatları ve birim fiyat cetvellerini kullanarak aplikasyon maliyetlerini hesaplamalarını öğreterek resmi kurumlarca kullanılan keşif raporu, ihale, hak ediş, ataşman, geçici ve kesin kabul gibi işlemlerin tanıtılarak yerine getirebilme yetisini kazandırmaktır.

BİTKİ KORUMA II

Süs bitkilerinde zararlı böceklerin ve diğer hayvanların sistematikteki yeri, iç ve dış mekanda süs bitkilerinde görülen başlıca hastalıkların tanıtımı ve mücadele yöntemlerine ilişkin temel bilgiler, süs bitkilerinde hastalık yapan etmenler ve yabancı otlar ile bunların ekonomik önemi. Bitki hastalıkları ve yabancı otlar ile mücadele.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişiliğin sınanması, girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon, iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma), iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), üretimin planlanması, iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), insan kaynakları yönetimi, iş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan), finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları, muhasebe (bütçe ve nakit akışı), iş planı hazırlanması ve sunumu konularını içermektedir.